خبر خبر

برگزاري کميته ايمني در فرودگاه شهرکرد
جلسه کميته ايمني فرودگاه در راستاي اجراي برنامه پايش مستمر شاخص هاي ايمني با حضور کليه اعضا در فرودگاه شهرکرد برگزار گرديد

جلسه کمیته ایمنی فرودگاه در راستای پایش مستمر شاخص های ایمنی با حضور کلیه اعضاء در سالن جلسات فرودگاه برگزار گردید .

شایان ذکر است این جلسه با محوریت موارد ذیل برگزار گردید :

1-تشریح نمودار تحلیل روند و تفسیر عملیاتی آن توسط مدیر ایمنی

2 - ریشه یابی کلیه علل و عوامل افزایش رویداد ها

3 - تعیین سهم عوامل تحت کنترل فرودگاه  ، موثر در افزایش رویدادها

4 - تعیین اقدامات اصلاحی با هدف کنترل تعداد رویدادها

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد