خبر خبر

تقدير از فعالين در زمينه عفاف و حجاب
روز دوشنبه 19 آذرماه 1397 ، از همکاراني که درزمينه ترويج عفاف و حجاب در فرودگاه شهرکرد فعاليت داشته اند تقدير به عمل آمد .
-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط