خبر خبر

مانور عمليات زمستاني فرودگاه شهرکرد
مانور عمليات زمستاني فرودگاه شهرکرد بمنظور آمادگي وبروز نمودن تهجيزات برف روبي با حضورمسئولين فرودگاه و واحدهاي درگير در عمليات زمستاني برگزار گرديد
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط