خبر خبر

جلسه اعضاء کميته ارزيابي عملکرد در فرودگاه شهرکرد
تقدير از اعضاء کميته ارزيابي عملکرد فرودگاه شهرکرد

برگزاری جلسه کمیته ارزیابی عملکرد در فرودگاه شهرکرد و تقدیر و تشکر مدیریت ازفعالیت  اعضاء کمیته در سال 1396

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد