خبر خبر

راه اندازي غرفه صنايع دستي استان در فرودگاه شهرکرد
غرفه صنايع دستي استان چهارمحال و بختياري با آغاز سال 1397در فرودگاه شهرکرد جهت بازديد مسافران راه اندازي گرديد
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد