خبر خبر

خرید ماکت بال ، موتور و ارابه در فرودگاه شهرکرد
با توجه به تاکید معاونت محترم عملیات هوانوردی و اداره کل محترم ایمنی و آتش نشانی مبنی بر آمادگی هر چه بیشتر پرسنل ایمنی و آتش نشانی در فرودگاهها ، با همکاری اداره کل مذکور نسبت به تهیه و خرید ماکت بال ، موتور و ارابه هواپیما اقدام و مانور آمادگی اطفاء حریق نیز توسط پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه شهرکرد انجام شد . شایان ذکر است که فرودگاه شهرکرد جهت آموزش پرسنل در دوره آتش نشان حرفه ای آمادگی کامل را دارد .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد