Web Content Display Web Content Display

دفتر هواپیمایی ایران ایر

رئیس                                     داخلی :2157   شهری :32278500-038

دیسپچ و حراست                      داخلی :2158    شهری :32272222-038

هواپیمایی ماهان

رئیس                                   داخلی : 2159   شهری:32278490-038

دفتر                                    داخلی :2160

نمایندگی هواپیمایی زاگرس

داخلی : 2161-2162

شماره های فرودگاه شهرکرد جهت ارتباط با خطوط داخلی 32270901 الی 32270904 می باشد