نمایش محتوا نمایش محتوا

خدمات الکترونیکی

خدمات غیرالکترونیکی

عنوان

شرح خدمت

شناسنامه خدمت

گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

قوانین و مقررات خدمت

هزینه ارائه خدمت

فرم های مورد نیاز

مدارک و مستندات مورد نیاز

رویه ارائه شکایت و پیگیری

لینک سامانه درخواست خدمت

پیگیری کد رهگیری

مسئول زيربط

نظرسنجي

ارائه خدمات ترافيك هوايي

مديريت ترافيك هوايي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه ارائه طرح پرواز

ندارد

سروش سلیمی

شماره تماس:

03832274090

دانلود

ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

ارائه

زير ساخت هاي فيزيكي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

سروش سلیمی

شماره تماس:

03832274090

دانلود

ارائه محل استقرار وزيرساختهاي فرودگاهي

مشاهده

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

سروش سلیمی

شماره تماس:

03832274090

دانلود

صدور مجوز تردد دسترسي

مشاهده

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

سروش سلیمی

شماره تماس:

03832274090

دانلود

اعلان پرواز

اطلاع رساني مشخصات پروازها

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه اعلان پرواز

ندارد

سروش سلیمی

شماره تماس:

03832274090

دانلود