نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

مناقصات (فرودگاه شهرکرد)

شرکت فرودگاههای کشور در نظردارد پروژه احداث ساختمان ایمنی و آتش نشانی –استخر – محوطه و جاده دسترسی مربوطه را از طریق مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکار واجد شرایط  ( دارای رتبه 4 ابنیه و 5 تاسیسات و تجهیزات ) واگذار نماید .

1

نام سازمان مناقصه گزار: شرکت فرودگاههای کشور – معاونت عملیات  فرودگاهی   ( اداره کل بهسازی وتوسعه فرودگاهها )

2

شرح مختصر موضوع  مناقصه : پروژه اخداث ایمنی زمینی و محوطه مربوطه فرودگاه شهرکرد با مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای پایه سال 94 و بخشنامه سرجمع و به مبلغ تقریبی 24/000/000/000 ریال

 

3

مهلت خرید اسناد ارزیابی : یک هفته از تاریخ انتشار اولین آگهی مناقصه                                                                    ( تاریخ انتشار اولین آگهی 18/07/94)

4

محل خرید حضوری اسناد : تهران ، فرودگاه مهرآباد – خیابان معراج – ساختمان ستادی شرکت فرودگاهها – طبقه چهارم – اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاهها –   تلفن : 02163148579و02163148554

 

5

قیمت اسناد دو نحوه واریز وجه : مبلغ 100/000 ( یکصد هزار ) ریال به شماره حساب شبا خزانه بانک مرکزی 180100004001068404006338IR شرکت فرودگاههای کشور

 

6

مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تهران ، فرودگاه مهرآباد – خیابان معراج – ساختمان ستادی شرکت فرودگاهها – طبقه چهارم – اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاهها –  تلفن : 0216314857و02163148554

 

7

میزان سپرده شرکت در مناقصه : طبق آیین نامه معاملات شرکت فرودگاههای کشور به میزان850/249/461      ( هشتصدو پنجاه میلیون و دویست و چهل و نه هزار و چهارصدو شصت و یک  ریال )

 

8

میزان تضمین حسن اجرای انجام تعهدات : طبق ضوابط و مقررات به میزان 5% مبلغ قرارداد بر اساس مصوبه 42956/ت 28493 هـ– مورخ 11/8/82 و اصلاحیه آن

 

9

ساعت و روز و محل قرائت پیشنهادها : در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد