نمایش محتوا نمایش محتوا

قیمتهای مصوب در بوفه فرودگاه شهرکرد

گز 40درصد بلداجی        240000 ریال

عسل طبیعی                 550000 ریال

عسل ارگانیک طبیعی      700000 ریال

قره قروت محلی           200000 ریال

قره قروت گوسفندی       300000 ریال

قیمت سایر اجناس مطابق با قیمت درج شده بر روی کالا می باشد

فرودگاه شهرکرد فاقد رستوران می باشد