نمایش محتوا نمایش محتوا

حمل و نقل عمومی از طریق شرکت اتوبوسرانی به فرودگاه موجود نیست

مسافران محترم می توانند از طریق تاکسی سرویسهای موجود در سطح شهر به فرودگاه انتقال پیدا کنند

قیمتهای مصوب سال 1396

فرودگاه                  داخل شهر و بالعکس (هر نفر)                                                             35000 ریال

فرودگاه                   محدوده شهر/قطب صنعتی/میراباد/چالشتر/مهدیه/شهرکیان/منظریه و رحمتیه       60000 ریال