نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

پرسش و پاسخ (فرودگاه شهرکرد)

1-از مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های تحت نظارت آن ، چگونه می توان اطلاع پیدا کرد؟

کلیه اطلاعات و اسناد مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و  فرودگاه‌های تحت نظارت آن  در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل مشاهده و دریافت می باشد.

2- تفاوت وظایف شرکت فرودگاه های کشور و سازمان هواپیمایی کشوری چیست؟

وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه های کشور را در بخش های زیر می توانید مطالعه نمایید

سازمان هواپیمایی کشوری     شرکت فرودگاه‌های کشور

پرسش و پاسخ (فرودگاه شهرکرد)

1-از مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های تحت نظارت آن ، چگونه می توان اطلاع پیدا کرد؟

کلیه اطلاعات و اسناد مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و  فرودگاه‌های تحت نظارت آن  در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل مشاهده و دریافت می باشد.

2- تفاوت وظایف شرکت فرودگاه های کشور و سازمان هواپیمایی کشوری چیست؟

وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه های کشور را در بخش های زیر می توانید مطالعه نمایید

سازمان هواپیمایی کشوری     شرکت فرودگاه‌های کشور